Ramavtal med Kammarkollegiet för IT och telekom

Avropa tjänster

Avropa kommunikationslösningar och infrastruktur från GlobalConnect

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter.

För IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

GlobalConnect är leverantör av ramavtalets delområden kommunikationslösningar och infrastruktur. Ladda ned ramavtalet.

Ramavtalsområdet innefattar:

Telefoni/Telekommunikationstjänster, tjänster (inkl. molntjänster) för tal, bild och data mellan parter via ett kommunikationsnät. Exempelvis operatörstjänster, abonnemang, service, drift- och förmedlingstjänster, anslutningar till och från det publika telenätet, accesser, nummerserier, växel, mobil anknytning i växel, automatisk telefonisttjänst, positioneringstjänster, säkerhet (såsom kryptering, Virtual Private Network (VPN), brandväggstjänster etc.), faxlösningar, trygghetslarm, abonnemang och lösningar för Internet of Things (IoT) och Machine-to-machine (M2M), mobiltelefon som tjänst, Enterprise mobility management (EMM), Mobile Device Management (MDM) etc.

Samarbetslösningar, tjänster (inkl. molntjänster) för samarbete och samverkan mellan avropsberättigads organisation och andra parter eller samverkan inom organisationen. Exempelvis kontaktcenter, Call Center, telefonisttjänster (med eller utan bemanning), digitala möten, Unified communications (UC), säkerhet etc.

Infrastruktur för tele- och datakom med tjänster enligt nedan ingår om det avropas i kombination med någon tjänst inom Telefoni/Telekommunikationstjänster eller Samarbetslösningar.

Kommunikationslösningar nyttjas när Avropsberättigade har behov av en eller flera tjänster inom Telefoni/Telekommunikationstjänster och/eller Samarbetslösningar. Infrastruktur för tele- och datakom kan endast avropas inom ramen för ramavtalet Kommunikationslösningar om avropet även omfattar någon tjänst som finns inom Telefoni/Telekommunikationstjänster och/eller Samarbetslösningar.

Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning, särskild fördelningsnyckel

Avrop sker utan förnyad konkurrensutsättning genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade Ramavtalsleverantören, baserat på angivet behov i Avropsförfrågan.

Prislista

Avropsblankett särskild fördelningsnyckel

Roamingprislista

Ramavtalsområdet innefattar infrastruktur för tele- och datakom.

Exempelvis Internet, Wide Area Network (WAN), Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN), Svartfiber, Local Area Network (LAN), Wireless Local Area Network (W-LAN), inomhusnät för exempelvis mobilnät och radionät, Fixed Wireless Access, Network Slicing, Edge Computing, domännamnshantering, positioneringstjänster, säkerhet (såsom överbelastningsskydd, krypteringstjänster, VPN-krypteringstjänster och brandväggstjänster etc.).

Ramavtalsområdet omfattar accesser till samt länkar och nätverk inom och mellan noder, oavsett hur den bakomliggande tekniska lösningen ser ut för att realisera tjänsten. Ramavtalet nyttjas när Avropsberättigade har ett behov av tjänster som enbart finns inom det specifika området.

Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning, särskild fördelningsnyckel

Avrop sker utan förnyad konkurrensutsättning genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade Ramavtalsleverantören, baserat på angivet behov i Avropsförfrågan.

Prislista

Avropsblankett särskild fördelningsnyckel